Fler företag betyder nya jobb. Över 3000 nya, privata jobb sedan 2012.

Fler företag ger nya jobb

Antalet anställda i privata företag har ökat med över 3000 personer i Landskrona sedan 2010. Det är bra – ett starkt näringsliv är grunden för välfärden. Investeringar i företag, industri, handel och boende är nödvändiga. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en stark utveckling    i Landskrona.

Landskrona behöver fler invånare som arbetar och betalar skatt. Fler företag ger nya jobb. Det behöver vi i Landskrona. Dagab, Sydgrönt, Freudenberg, Pågen och Axfood är alla exempel på företag som valt att etablera sig hos oss på senare tid.

Det måste vara enkelt att vara företagare i Landskrona. 2021 hamnade Landskrona på plats 35 av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet.

Jobb måste alltid sättas före bidrag. Alla som kan jobba ska jobba.            Med ett växande näringsliv, rika utbildningsmöjligheter enkla jobb, krav på motprestation för försörjningsstöd och satsningar på yrkesutbildningar vill    vi göra det enkelt att komma in på arbetsmarknaden.

Mer att läsa:

Antalet anställda i privat sektor har ökat med nästan 3000 sedan 2012 och därmed ökar skatteunderlaget. Även om skattekraften i relation till landet i stort fortfarande släpar efter så har inflyttarna idag högre inkomster än utflyttarna.

Landskrona ska vara attraktivt för investeringar i företag, handel och boende. Det ger nya jobb, ett starkare Landskrona och bättre framtidsutsikter. Det är på så sätt vi framtidssäkrar välfärden, genom att fler betalar skatt och färre lever på bidrag.

Staden är fortfarande alltför beroende av statsbidrag, och för många Landskronabor är beroende av bidrag. Landskrona ska vara en stad som står på egna ben och skattekraften ska fortsätta att öka.

Landskronas företagsklimat har sedan 2006 klättrat hela 189 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. En resa från botten till toppen. Många nya företag har etablerat sig här; Dagab bygger en ny central för frukt och grönt och Pågen är på gång med ett modernt bageri. Antalet privata jobb ökar och socialbidragsberoendet minskar. Med fler företagsetableringar står vi väl rustade för kärvare tider som kan vänta runt hörnet.

Landskrona ska växa. Tillväxten ska bidra till ett starkare och mer hållbart Landskrona. Därför ska vi ha planerad mark för nya bostäder. Med en aktiv bostadspolitik kan vi bygga bort obalanser på bostadsmarknaden och skapa attraktiva boendemiljöer som gör staden mera levande och bidrar till utvecklingen.

Skattekraften i Landskrona har historiskt sett varit låg, och ska öka. För den vändning som nu skett har bostadspolitiken varit en avgörande faktor. Människor med stabila sociala och ekonomiska förhållanden ska lockas att stanna kvar i Landskrona och flytta hit. När fler betalar skatt blir den kommunala ekonomin mer motståndskraftig och säker för framtiden.

Utvecklingsprojekten ska fortsätta i hela kommunen, både i Landskrona och i de omkringliggande byarna. Förtätning av bostadsområden i exempelvis Karlslund gör att fler kan flytta till Landskrona. Området kring Landskrona station är attraktivt för pendlare och företag. Här finns en stor potential.

Nya landskronabor innebär nya skatteintäkter och nya skatteintäkter innebär en framtidssäkrad välfärd för oss alla.

Grunden för ett samhälle är att alla som kan arbeta arbetar. I Landskrona ska jobb alltid gå före bidrag. Vi vet att ett samhälle, och invånarna i det, mår som bäst när de arbetar.

Det målmedvetna arbete som bedrivs för att minska bidragsberoendet ger resultat. Sedan 2006 har andelen mottagare av socialbidrag sett till totalbefolkningen minskat med strax under 50%. Här har skett ett trendbrott – bidragsberoendet minskar och investeringarna och skattekraften ökar.

Långvarigt bidragsberoende är särskilt förödande. För ekonomin, individen och i synnerhet för barnen. Utanförskapet riskerar att gå flera generationer i led – barn som ser sina föräldrar gå till arbetet varje morgon förstår kopplingen mellan arbete och tak över huvudet – därför ska vi alltid kräva någon form av insats – motprestation – motprestation för försörjningsstöd.

Genom att fortsätta erbjuda sysselsättning och endast bevilja bidrag då det är absolut nödvändigt skapar vi tillsammans en stad med invånare på egna ben.

Landskronas företagsklimat har sedan 2006 klättrat hela 189 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. En resa från botten till toppen. Många nya företag har etablerat sig här; Dagab bygger en ny central för frukt och grönt och Pågen är på gång med ett modernt bageri. Antalet privata jobb ökar och socialbidragsberoendet minskar. Med fler företagsetableringar står vi väl rustade för kärvare tider som kan vänta runt hörnet.