Framtiden börjar i klassrummet. Skolan ska präglas av kunskap, ordning och reda.

Lust att lära. Vilja att veta.

Att vara barn i Landskronas skolor ska vara god och trygg upplevelse.            I skolan ska kunskap stå i fokus. Miljön ska präglas av ordning och reda.    För vem kan lära sig när skolan är otrygg eller stökig? Trygghet, ordning och reda ska prägla varje klassrum. Skolan kan göra mycket – men inte allt. Skolan behöver därför ett tydligt föräldraansvar.

Kunskap är avgörande för möjligheterna i livet. Skolan ska därför både förmedla kunskap och ge förutsättningar för lärande genom livet. Förskolan ska ha ett pedagogiskt uppdrag och förbereda barnen inför skolstarten. Alla elever har rätt att utmanas till att nå sin fulla potential. Även de särskilt begåvade barnen.

Gymnasieeleverna ska mötas av en skola som erbjuder en utvecklande och stimulerande miljö. Vi kan inte erbjuda alla utbildningar, men de program vi erbjuder ska vara riktigt bra.

Våra elevers meritvärden har stigit över tid och Landskronas niondeklassare hör idag till den bästa fjärdedelen i landet.

Mer att läsa:

Barn som går i förskolan har ett kunskapsförsprång gentemot de barn som inte gör det. Vår ambition är att alla barn i Landskrona ska delta i allmän förskola från 3 års ålder. Förskolans kunskapsuppdrag ska stå i centrum. Förskolan ska väcka lust och nyfikenhet hos barnen. Stimulera och utmana barns lärande i språk, matematik, naturkunskap och digitalisering. Språkutvecklande arbetssätt är en förutsättning för att utveckla ordförrådet och skapa förutsättningar för skolframgång. Förskolan ska arbeta för rörelseglädje och fysisk aktivitet.

Barn och elever ska utmanas i sitt lärande samtidigt som de ska känna sig trygga och glada. Alla barn och unga ska bli tagna på allvar och kunna ta del av de kunskaper, erfarenheter och värderingar de behöver för att sedan kunna göra fria livsval. De ska ges möjlighet att anstränga sig samtidigt som de uppmuntras till att nyttja sina förmågor och sin kreativitet. Lärare och skolledare är skolans viktigaste resurs och behöver få den arbetsmiljö de förtjänar.

Föräldraansvaret ska stärkas generellt. Skolan behöver återkommande påtala vilket ansvar skolan förväntar sig att föräldrarna tar för sina barns skolgång och deras beteende.

Fler skolor ska uppmuntras att sätta betyg från årskurs 4.

Mobilförbud ska gälla under skoltid. Lektionerna ska självklart vara fria från mobiltelefoner och andra störningsmoment.

Alla elever som riskerar att inte klara målen ska ha rätt till extraundervisning efter skoltid och på loven. Betygsresultaten ska utvecklas positivt, avgångsbetygen ska förbättras på ett kvalitetssäkrat sätt och andelen som är behöriga att fortsätta på gymnasiet ska öka.

Näringslivet i Landskrona skriker efter arbetskraft, ofta inom bristyrken. För att fortsätta locka hit företag och för att ge gymnasieeleverna goda möjligheter till anställning efter avslutad utbildning ska Öresundsgymnasiet erbjuda bra utbildningar, särskilt inom områden som näringslivet efterfrågar.

Mobilförbud ska gälla under skoltid. Lektionerna ska självklart vara fria från mobiltelefoner och andra störningsmoment.

Alla elever som riskerar att inte klara målen ska ha rätt till extraundervisning efter skoltid och på loven. Betygsresultaten ska utvecklas positivt, avgångsbetygen ska förbättras på ett kvalitetssäkrat sätt.

Landskrona ska arbeta aktivt med att rekrytera elever men också ligga i framkant när det gäller att skapa nya utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.

Att få människor att gå från bidrag till arbete och egenförsörjning är en av vuxenutbildningens viktigaste uppgifter. Staden ska därför fokusera på att höja kvaliteten i utbildningarna samt skapa fler attraktiva utbildningsmöjligheter för vuxna inom bristyrken. Yrkesutbildningar är ett bra sätt att snabbt komma in på arbetsmarknaden.

En förskola och skola som präglas av trygghet och studiero där förskollärare och lärare möts av respekt och tillit, från såväl barn och elever som föräldrar ger en god arbetsmiljö. Det är föräldrarnas ansvar att se till så att barnet kommer i tid, att regler respekteras men föräldraansvaret inkluderar även att se till så att läxor blir gjorda.

För att göra våra skolor och skolgårdar tryggare föreslår vi också att övervakningskameror sätts upp på alla kommunens skolor. Detta förebygger vandalisering och säkrar skolmiljön som en plats för lärande och nyfikenhet, inte otrygghet.

Förebygga brott genom att stoppa barn från att slå in på fel bana tidigt i livet. Rikta särskilda insatser mot barn i riskzonen.