Större frihet och fler valmöjligheter för våra äldre.

Leva livet. Hela livet.

Man ska leva livet. Hela livet. Att vara rik på år innebär att man fortfarande är en individ med egna intressen, behov, drömmar och mål.

Äldre måste få fortsätta att leva det liv de vill, så länge som möjligt. Självbestämmande ska vara vägledande för all omsorg. Bemötandet och omsorgen om våra äldre ska ha detta i fokus. Under kommande år kommer ett brett utvecklingsarbete i äldreomsorgen att genomföras. Individperspektivet och självbestämmande kommer att vara utgångspunkten. Alla ska ha en självklar rätt att vara aktiv, att känna sig trygg, att välja och bestämma själv, att vara sig själv och bestämma själv och att vara skör. Samtidigt måste alla uppmuntras att planera för sin ålderdom.

Framöver kommer gruppen äldre att öka. Det är positivt. Det är bra att vi lever längre! Då ska vi erbjuda omsorg som erbjuder personligt inflytande och valfrihet. Rätten att bo kvar hemma får aldrig bli en skyldighet.          Det måste finnas olika alternativ bland äldreboenden att välja bland.            Vi välkomnar därför den valfrihet som privata äldreboenden medför.

Det finns äldre som känner sig otrygga i det hem de bott i under många år. Då kan trygghetsboende vara ett alternativ. Kommande år planeras för flera nya trygghetsboenden.

Mer att läsa:

Trygghetsboenden har visat sig vara en efterfrågad boendeform. Därför ska vi bygga fler trygghetsboenden.

De äldre ska vara en del av samhället i högre utsträckning. Vi vill pröva möjligheten att bygga äldreboenden enligt moderna koncept där handel, service, hälsofaciliteter eller kommunala inrättningar byggs på samma område.

Under mandatperioden ska beslut tas om ett nytt äldreboende.

Nu införs en fast omsorgskontakt för alla i hemtjänsten för att det ska vara lätt för den enskilde att överblicka och kontrollera den omsorg man får.

Omsorgen måste anpassas efter individens behov och önskemål. Insatser planeras med människan i fokus. Brukare inom äldrevården ska ha ett större inflytande över sina liv och kunna välja att forma sin vardag hur de själva önskar.

Måltidsupplevelsen ska utvecklas och bli bättre för alla inom äldrevården. Dessa stunder är särskilt viktiga för känslan av social gemenskap. Genom kvalitetskrav ska maten inom äldrevården alltid hålla en hög nivå.

Ensamhet ska motverkas och mänskliga kontakter uppmuntras. Vi vill skapa ett större utbud av aktiviteter och sociala gemenskaper för våra äldre. Ensamhet är ett stort problem som skapar onödigt lidande.

Vi arbetar med främjande och förebyggande insatser för en ökad folkhälsa för seniorer – där arbetet med att förebygga fall i hemmet har blivit nationellt uppmärksammat.