Ny teknik och innovationer är avgörande för klimatet.

Landskrona drar sitt strå till stacken

Vi vill ha ett Landskrona som är hållbart också för våra barn och kommande generationer. Vi tror att ekonomisk tillväxt, forskning och teknologiska framsteg är grundläggande förutsättningar i klimatarbetet.

Ett bra exempel är stadens fordon och kollektivtrafiken. Vi var en av Sveriges första kommuner som elektrifierade all kollektivtrafik, och nästan hela stadens fordonsflotta fossilfri.

Klimatförändringarna påverkar alla – inte minst Landskrona som kuststad. Därför behöver konkreta åtgärder genomföras för att förebygga de ökade riskerna för oss som bor här, och hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Vi har lagt en god grund för detta genom att skapa en struktur- och klimatfond med stora resurser. Landskrona har goda förutsättningar för att vindkraft till havs, och vi vill se en utbyggnad av solceller.

Det ska vara enkelt att leva miljövänligt. En utbyggnad av cykelvägnätet och en satsning på infrastruktur runt cyklandet är bra exempel på detta.    Staden ska köpa livsmedel som producerats under goda förhållanden, med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Mer att läsa:

Vinterns skenande elpriser visar att behovet av el är stort. Landskrona kan bidra med lokalproducerad el. Landskrona har goda förutsättningar för att undersöka förutsättningarna för havsbaserad vindkraft och nog med soltimmar för att solceller fortsatt ska uppmuntras och byggas, särskilt på byggnader som ägs av Landskrona stad.

Vid nybyggnation ska miljö- och klimattänk vara vägledande. Energieffektivisera inom stadens befintliga verksamheter och vid ombyggnation ska solceller installeras.

Landskrona ska ha lokal produktion av el. Möjligheterna för havsbaserad vindkraft som inte stör ska utredas och användningen av solceller fortsätta att öka.

Möjligheten att förorenad industrimark som idag står oanvänd kan användas för solcellsparker ska undersökas.

Matsvinnet inom offentlig verksamhet, t.ex. skolor och äldreboenden, ska minska

Möjligheten att erbjuda flerfackskärl för sopsortering ska införas för att öka återvinningsgraden.

En större andel av kommunens livsmedel kan- och bör vara hållbart producerade. Detta behöver inte betyda enbart ekologiska livsmedel, sådant som säsongsbetoning, hur närodlad maten är och hur den är producerad ska spela roll.

Det ska vara enkelt att ta cykeln, bilen såväl som bussen till och från stationerna i byarna och i Landskrona. Det behöver finnas goda parkeringsmöjligheter för cyklar och bilar samt väl upplysta stationsområden, gång- och cykelvägar.

Cykelvägarna i kommunen ska byggas ut, vara tydligt markerade och underhållas väl, i centrum och i byarna.

Stadsbussarnas fordonsflotta drivs helt och hållet på el och andelen miljöbilar i kommunens organisation är nära 70%. Men vi kan göra mer.

Laddningsmöjligheterna för elbilar ska underlättas och kommunens egna fordon och maskiner ska i högre grad vara fossilfria

Elektrifieringen ska fortsätta och modern teknik användas för att minska klimatpåverkan.

Ta tillvara på de teknologiska framsteg som görs med självkörande fordon. Under nästa period vill vi utreda möjligheten att självkörande elbussar, små i storlek – men med många avgångstider, ska trafikera sträckor mellan till exempel Annelöv, Kvärlöv och Dösjebro.

Förutsättningarna för kollektivtrafiken behöver ses över tillsammans med Skånetrafiken. Bussförbindelserna är, på sina håll, inte tillräckliga för att utgöra reella alternativ till bilen.

Den biologiska mångfalden ska skyddas genom utbyggnad av fler våtmarker och anläggandet av mer ängsmark för pollinerande insekter.